സഹായ ഹസ്തവുമായി ആർ യു എ കോളേജ് ലൈബ്രറി

 

കേരളത്തിലെ പ്രളയ ബാധിത ലൈബ്രറികളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ആർ യു എ കോളേജ് ലൈബ്രറിയും പങ്കാളിയായി. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലത്തോള മായി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അധ്യാപകരിൽ നിന്നും അനധ്യാപകരിൽ നിന്നുമായി സമാഹരിച്ച തുകയും മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ സാഹിത്യ, പൊതുവിജ്ഞാന പുസ്തകങ്ങളും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അധികൃതർക്ക് കൈമാറി. കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ  സാംസ്കാരിക ഉന്നമനത്തിന് ഏറെ പങ്കുവഹിച്ച ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥശാലകളും അവിടങ്ങളിലുള്ള അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നശിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി, ആ ലൈബ്രറികളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായി ആർ യു എ കോളേജ് ലൈബ്രറിയും സഹായങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ചു നൽകി. പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോ. മുസ്തഫ ഫാറുഖിയുടെ ചേമ്പറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡോ. വി എം അബ്ദുൽ അസീസ് പുസ്തകങ്ങളും സംഭാവനകളും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ ഡോ. കെ സി അബ്ദുൽ മജീദ്, ഡോ. മൻസൂർ ബാബു എന്നിവർക്ക് കൈമാറി. 24/10/2018 ന് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ ലൈബ്രറി അഡ്വയ്സർ ഡോ. അബ്ദുറഹിമാൻ ചെറുകര, കോളേജ് ലൈബ്രേറിയൻ കെ. ശരീഫ്,  അസിസ്റ്റന്റ് ലൈബ്രേറിയൻ ജസീല എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
The College Library is known as Moualana Abussabah Library, named after the  founder of the college. It has a valuable collection of books more than 15,700. Periodicals, CDs, Dissertations etc.

                               
                 

Organizational Setup

The college library system contains class libraries, departmental reference library and a central library. A separate reading room is functioning for light reading.


Library Collection
The library has a collection of more than 15700 copies including Arabic Kithabs, English texts, and malayalam books. The library subscribes to 50 periodicals.
 

Automation The Library is computerized using Bookmagic (Arabic Version) for circulation control and offers Online Public Access Catalogue (OPAC). The OPAC is connected through Campus LAN for easy access to the collections. Members are given bar - coded ID cards to facilitate easy issue and return transactions. Transactions are recoded through barcode scanners. Finger Print Based Visitors Registration and Closed Circuit TV are equipped for the security purposes.Services
 • Document on Loan Service
 • Campus Wide Inter Library Loan
 • Reference Service
 • Internet Based Services
 • Translation Services
 • DTP
 • Literature Search
 • Orientation Programme
 • Research Assistance

Facilities
 • Reading & Note Making
 • OPAC
 • Card Catalogue
 • Reservation
 • Online Renewal
 • New Arrivals
 • Career News
 • Browsing
 • Open Access
 • Drinking Water
 • Lavatory

Working Hours  

Opening                   : 9.00 a.m.
Closing                    :  4.00 p.m.

Membership
All members of the teaching staff, administrative staff, and students of the college are members of the library.  Membership of the library is open to the following categories also. Retired Teachers of the College are also members of the library. Membership to others is provided at the discretion of the Principal.

Lending of Documents
Each category of members are eligible to borrow specific number of books  for a period of fourteen days.
 
Digital Library
A huge collection of Arabic Kithabs are provided in the digital library for the reference based on Maktabathu Shamila. It is very much useful for researchers and teachers in this subject area.

Technical Data

Automation Status
Fully Computerized

Classification Scheme
DDC 21st Ed.

Catalogue Code
AACR II

Circulation Rule
Newark Card System & Computerized Barcode Transaction System

Computer Software
BookMagic (Arabic) Ver. 4.0

Security System
Closed Circuit TV